Z6_PPGAHG8001TB606CNK24CUGN75
Z7_PPGAHG8001TB606CNK24CUGNF4

Съветът за икономически анализи публикува своя втори анализ за 2024 г.

Дата на публикуване: 15.05.2024
Последна актуализация: 15.05.2024

Съветът за икономически анализи (СИА) публикува своя втори анализ за 2024 г. Анализът представя първото по рода си изследване за България на местните мултипликатори на работни места. Автори на изследването са Пламен Ненов, член и секретар на СИА, и Рада Павлова, младши сътрудник в СИА.


Местният мултипликатор на работни места измерва общото увеличение в местната заетост в резултат на добавянето на едно работно място на местния пазар на труд. С оглед на големите и трайни дисбаланси в нивото на заетост и икономическа активност на територията на страната, стойностите на тези мултипликатори са от ключово значение за прилагането на ефективни мерки за регионално икономическо развитие. 


За изчисляване на местните мултипликатори в България авторите използват методология, която позволява по-достоверно изолиране на причинно-следствените ефекти, породени от промени в местното търсене на работна сила. Според приложената методология, средният местен мултипликатор за българските общини е от порядъка на 1,3. Следователно, средно за страната, увеличение на търсенето на пазара на труд с 10 работни места в дадена община води до увеличение в местната заетост с 13 работни места. За по-големите общини в страната мултипликаторите са по-високи – от порядъка на 1,5 до 2, но със съществени разлики между общините в тази група. При тези общини увеличение в търсенето с 10 работни места води средно до увеличение в заетостта с 15 до 20 работни места. 


Освен тези разлики между големи и малки общини, в България се наблюдават съществени географски различия по отношение на местните мултипликатори между общините в различни области на страната. Наблюдават се по-високи мултипликатори за области с по-ниски нива на заетост и на икономическа активност, докато измерените мултипликатори за София и областта са сравнително ниски. Това може да се дължи на по-напрегнатия трудов и жилищен пазар в столицата в сравнение с по-малки градове, което от своя страна води до по-ограничена абсорбция на положителни шокове на търсенето на работна сила. 
Изчислените мултипликатори за България показват, че провеждането на икономически политики, насочени към намаляване на регионалните дисбаланси, може да допринесе за увеличаване на заетостта и икономическата активност в страната. Таргетирането на региони с високи мултипликатори би довело до по-висока ефективност на политиките за регионално развитие. Друга възможност е да се таргетират региони с ниски мултипликатори с политики, които целят да увеличат мултипликатора за съответния регион. Следователно, основна препоръка на анализа е следването на регионализирана стратегия за икономическо развитие на базата на различията в местните мултипликатори в страната.


Целият анализ може да бъде намерен на страницата на Съвета за икономически анализи — тук